هرکه بر برادرانْ بزرگی فروشد، هیچ انسانی با او صمیمی نخواهد شد . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 96 مهر 28 , ساعت 12:43 عصر

6f/2 (34783)

3ـ پیشینة صنعت پتروشیمی در جهان

صنعت پتروشیمی، یکی از بخشهای پویای اقتصاد صنعتی نوین است که میانگین نرخ رشد آن در بخشهای اقتصادی، نزدیک به 65 درصد بیشتر از رشد دیگر بخشها و زیربخشهای اقتصاد ملی کشورهاست. گسترش این صنعت نیز بسیار سریعتر از میانگین گسترش همة فعالیتهای ساخت و تولید است، زیرا ماهیت فرآیندهای شیمیایی و گسترة تولیدها و فرآوردههای پتروشیمی، از عوامل تغییر پیوسته (مداوم) در جوامع به شمار میرود و اینگونه تغییر، در برابر دگرگونی ناپیوسته یا مقطعی اقتصادی – اجتماعی، از نشانههای توسعهیافتگی است.

پتروشیمی از ترکیب دو واژه «پترو» (مخفف پترولیوم به معنی نفت و گاز) و «شیمی» تشکیل شده است. مادة اولیة این صنعت از کنش و واکنش بر روی نفت و گاز، به دست میآید. پتروشیمی یا شیمی نفت، صنعتی است که از مواد نفتی؛ یعنی هیدروکربنها، مواد شیمیایی مورد نیاز زندگی بشر را تأمین میکند. این صنعت از مادة اولیة نفت و گاز استفاده کرده و آنها را به فرآوردههای ارزشمندی تبدیل میکند که دامنة مصرف گستردهای دارند. این فرآوردهها در طیف گستردهای از دیدگاه مصرف، جایگزین چوب و الیاف طبیعی شدهاند؛ به گونهای که امروزه، فرآوردههای پتروشیمی در همة شرایط و موقعیتهای زندگی بشر، نفوذ کرده و همه جا دارای نقش ارزندهای است.

پتروشیمی در جهان، دارای پیشینة طولانی است و از آنجا که پس از پیدایش نفت پدید آمده است، به دورة زمانی 1920 تا 1930 بازمیگردد و پس از جنگ جهانی دوم، با سرعت چشمگیری، پیشرفت داشته است. پیشرفتهترین صنایع پتروشیمی جهان در اختیار آمریکا، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای توسعهیافته است.

اگرچه از سال 1872 در آمریکا «دودة صنعتی» از گاز طبیعی تولید میشد، اما سرآغاز صنعت پتروشیمی را سال 1920 دانستهاند و فرآوردههایی که نخست به بازار عرضه شد و این صنعت را زبانزد ساخت، شامل استون، کلر، اتیل، متانول، پلیوینیل کلراید، نایلونها و لاستیک نئوپرن بودند. تقریباً تا 70 سال پیش، اندکی از مواد پتروشیمی، از مواد هیدروکربوری معدنی و گیاهی مانند زغالسنگ، چوب، ذرت و مانند آنها تولید میشد. در دوران جنگ جهانی اول نیاز به استون که از تقطیر چوب و ذرت تولید میشد و برای مواد منفجره و ساخت مواد پوششدهندة بالهای هواپیما به کار میرفت در سراسر جهان روزافزون بود. تا اینکه دو سال پس از پایان جنگ جهانی اول این ماده از الکل ایزوپروپیل (از پروپیلین و آن نیز از هیدروکربورهای ناشی از مواد نفتی و گازی) به دست آمد و به دنبال آن الکل ایزوپروپیل نیز به نام نوعی فرآوردة پتروشیمی، بهعنوان حلال، پاککننده و ضد یخ به بازار ارائه شد. تا پایان سال 1930 میزان ارزش تقریبی مواد پتروشیمی تولیدشده بیشتر از 10 میلیارد دلار نبود اما در سال 1955 این رقم به 50 میلیارد دلار رسید و در سال 1965 از مرز 100 میلیارد دلار نیز گذشت. تا سال 1950 فقط 7 درصد از تولید نفت خام و گاز طبیعی جهان صرف تولید فرآوردههای پتروشیمی میشد و در واقع اندوختة هیدروکربنهای جهان در تولید انرژی به کار گرفته شد (نجابت، 1378، ص 4ـ 6).

3ـ 3ـ 3ـ عرضه و تقاضای صنعت پتروشیمی در جهان

در 30 سال گذشته، هدف بسیاری از کشورها آن بوده است تا از راه فروش فرآوردههای شیمیایی ضمن افزایش نقدینگی ملی، بازار مطمئنی نیز برای فروش فرآوردهها ایجاد کنند. اما هماکنون وضع دگرگون شده است و وضعیت رقابتی بازار، نوسانهای قیمت، روند صعودی تولید، فروشندگان جدید و کیفیت فرآوردهها شرایط را برای فعالیت دشوارتر ساخته است. حتی کشورهای کوچکتر به ساخت واحدهای جدید پتروشیمی روی آوردهاند؛ زیرا نرخ پایین دستمزدها و کشف منابع جدید هیدروکربونی در کشورها، دولتها را کاملاً متقاعد ساخته است که در راستای ایجاد کار برای کارگران بومی، از راه ساخت واحدهای جدید بتوانند میزان واردات را نیز کاهش دهند.

آمریکا، اروپای غربی و ژاپن بزرگترین تولیدکنندگان مواد پتروشیمی در دنیا به شمار میروند. جدول (3ـ 1) سهم این تولیدکنندگان و سایر تولیدکنندگان در تولید جهانی محصولات بنیادی پتروشیمی را نشان میدهد. با توجه به جدول (3ـ 1) در طول زمان سهم آمریکا، اروپای غربی و ژاپن از تولید جهانی محصولات بنیادی پتروشیمی کاهش یافته و سهم تولیدکنندگان دیگر در دنیا افزایش یافته است. با این حال آمریکا، اروپای غربی و ژاپن در سال 2005 و 2004 تولید نیمی از این محصولات را به خود اختصاص دادهاند.

جدول (3 ـ 1): تولید جهانی مواد پتروشیمی بنیادی بر حسب منطقه (درصد)
محصول متاتول اتیلن پروپیلن بوتادین بنزن تولوئن زایلن کل

منطقه (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1975
1980
1985
1990
1995
1996
2000
2004
2005 65 35
58 42
35 65
30 70
35 65
34 66
27 73
17 83
17 83 86 14
78 22
69 31
66 34
64 36
64 36
58 42
54 46
52 48 87 13
80 20
74 26
73 27
72 28
71 29
68 32
58 42
56 44 88 12
68 32
61 39
65 35
68 32
66 34
64 36
59 41
64 36 74 26
72 28
66 34
66 34
70 30
68 32
63 37
57 43
55 45 78 22
80 20
57 43
64 36
60 40
65 35
49 51
47 53
52 48 82 18
74 26
65 35
64 36
61 39
59 41
50 50
45 55
41 59 81 19
75 25
64 36
62 38
63 37
62 38
54 46
50 50
49 51

Referenc: SRI Reports, Chemical Economic Handbook (CEH)

آمریکا، اروپای غربی و ژاپن (1)

سایر دنیا (2)

ظرفیت جهانی اتیلن بهعنوان مهمترین فرآوردة پتروشیمی در سال 2004 بهطور کلی برابر با 6/112 میلیون متریک تن بوده است. در این سال آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیا 80 درصد از ظرفیت تولید اتیلن جهان را به خود اختصاص دادهاند.

جدول (3ـ 2) ظرفیت تولید جهانی اتیلن را برحسب منطقه نشان میدهد. باتوجه به این جدول خاورمیانه بیشترین رشد را از نظر تولید اتیلن بین سالهای 2004 ـ 1999 داشته است. در سال 2004 ظرفیت تولید اتیلن در آمریکای شمالی حدود 30 درصد ظرفیت تولید جهانی بوده است. بعد از آمریکای شمالی، اروپای غربی و خاورمیانه بزرگترین تولیدکنندگان اتیلن در جهان بهشمار میروند. براساس جدول، ژاپن طی دوره چهارساله (2004 ـ 1999) از نظر تولید اتیلن رشد منفی داشته است. بهطورکلی ظرفیت جهانی تولید اتیلن طی سالهای 2004 ـ 1999 رشدی معادل 3/3 درصد داشته است.

جدول (3 ـ 2): ظرفیت تولید اتیلن بر حسب منطقه (هزار متریک تن)
منطقه 1999 2004 رشد متوسط
(2004 ـ 1999)

آمریکای شمالی
آمریکای مرکزی و جنوبی
اروپای غربی
خاورمیانه
اروپای شرقی و مرکزی
چین
ژاپن
سایر آسیا
سایر 32381
3672
21215
5887
6489
4257
7679
12250
1717 34632
4385
23735
10155
6783


جمعه 96 مهر 28 , ساعت 12:37 عصر

6f/2 (34784)

تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان

مسئله تشویق

تشویق و پاداش و ثواب از مهمترین انگیزه پیشبرد تعلم به شمار می رود، و منظور از ثواب و پاداش، هر عملی است که در تثبیت تمایلات و نیل به آمال انسان موثر باشد. وقتی شاگردی ـ که بیش از معمول می کوشد ـ مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت و با پاداش رسانی و جز آن، تشویق شد در راه علم و دانش کوشش گسترده تری مبذول داشته و از هیج مشکل و معضلی در راه وصول به علم نمی هراسد، چون کوشش انسان زاده و بازده رغبت و تمایل اوست و این رغبت و گرایش را تقویت می کند.

گروهی از مربیان و دانشمندان تعلیم و تربیت ـ که قانون تشویق و موارد آنرا نسبتاً بازشناسی کرده اند ـ معتقدند که پاداش دادن به یک فرد وظیفه شناس به خاطر انجام وظیفه، عوارض نامطلوبی را به ثمر می رساند:

اولاً: چون ستودن شاگرد وظیفه شناس در آن حمایتی را ایجاد می کند که منجر به عجب و غرور او می گردد.

ثانیاً: تشویق و ستایش یک شاگرد ـ به خاطر هوش سرشار و سرعت انتقال و قدرت حافظه ـ هیچ تاثیر به حال او ندارد. زیرا آنها طبعاً با استعداد هستند و از ستودن او اثر زائدی عائد آنان نمی گردد.

از طرفی شاگردان کم هوش را محروم کردیم در حالی که هیچ تقصیری در امر تحصیل ندارند زیرا فطرتاً، کم هوش هستند.

ثالثاً: پاداش و تشویق یک شاگرد وظیفه شناس به صورت رشوه ای درمی آید که ممکن است احیاناً بدون آن، در انجام وظایف خود کوتاهی کند.

در این وقت انجام وظیفه بر پاداش متکی است و در صورت فقدان آن شاگرد در خود احساس وظیفه نمی کند.

نقش موثر رفق و مدارا در تربیت

با وجود اینکه اسلام در برخی شرایط تنبیه و مجازات را پذیرفته، در عین حال عامل مهر و محبت و رفق و مدارای با کودک و انسانهای خردسال بلکه با بزرگسالان را عامل مهمی در تربیت می داند. می دانیم خداوند متعال نیز با ما مدارا می کند و از برخی از اعمال چشم پوشی می نماید و چون از حدود خود تجاوز نماید اعمال ناستوده ما را کیفر می دهد:

لطف حق با تو مداراها کندچونکه از حد بگذرد رسوا کند

پس عفو و گذشت و مدارا و ملاطفت، وسیله نیل به هدف مهم و اساسی است که عبارت از جلب قلوب و ایجاد انس و مودت و توسعه شعاع کاربرد بهره های تربیتی است.

خداوند این مطلب را به صورت فشرده ای بازگو می کند و می فرماید:

« و ما اصابکم من مصیبه فیما کسیت ایدیکم و یعفو عن کثیر»

« آنچه به شما می رسد بازده اعمالی است که خود شما انجام می دهید و خداوند بسیاری از امور، عفو و گذشت می نماید.»

قانون تشویق

شاید بحث و گفتگو در توضیح و اهمیت تشویق شاگردان به مسائل اخلاقی و آموزش علم، یک بحث تکراری باشد. معروفترین قانونی که اسلام، معلمان و مربیان را بدان دعوت کرده است ـ تا در پیشبرد هدفهای تعلیم و تربیت از آن بهره گیرد ـ همین قانون تشویق است و علماء اسلام ـ قرنها پیش از ثورندیک ـ قانون تشویق را پیشنهاد کردند.

شهید ثانی با طرح محتاطانه ای این قانون را مطرح می کند و می گوید: معلم نباید در اظهار محبت به شاگردان و التفات و احترام به آنها تبعیضی را معمول دارد. اگر شاگردان در سن، فضایل، دیانت و سایر مزایا با هم برابر و مساوی بودند، محبت و التفات خود را عادلانه میان آنها توزیع نمائید.

ولی در صورتی که بعضی از شاگردان ـ فوق وظیفه و تکلیف خود ـ کوشش نشان دهند، تشویق از آنها مانعی ندارد و باید به آنها یادآوری گردد که تشویق و تقدیر از آنها به خاطر کوششهای فوق العاده آنهاست نه برای انجام وظیفه.

ثورندیک، سالها و قرنها پس از آن، قانون تشویق را بدینسان توجیه می کند و می گوید: منشاء اهمیت تشویق، این است که اگر عمل و کوشش انسان با انگیزه هایی مقرون گردد که در او ایجاد شرح صدر نماید از قبیل اعطاء و پاداش، این عمل موجب می شود که مساعی او برای او در دیدگاهش دلچسب گردد و سعی و کوشش وی در مسیر آن عمل در ذهن او رسوخ یابد.

ولی اگر کوشش و عمل انسان با پی آمدهائی از قبیل تنبیه و کیفر مقرون باشد آن عمل در ذهن آدمی رسوخ نمی یابد. چون انسان، طبعاً به چیزی که او را شاد و مسرور می سازد گرایش یافته، و از عملی که موجبات دلتنگی و رنج خاطر او را فراهم می آورد، گریزان است.

مشوق یا عامل تشویق، باید دارای جنبه های مثبت باشد.

منظور از این گونه عوامل تشویق و انگیزه هایی است که می تواند تمایلات انسان را اشباع نموده و در درونش غبطه و سرور و شادی به وجود می آورد و او را با رغبت و شوق و گرایش به عمل در رفتار سرشار سازد. اصولاً عوامل تشویق، قهراً دارای جنبه مثبت خواهد بود.

ثواب و پاداش، شاگرد را از طریق شوق و رغبت به تحصیل و کوشش سوق می دهد. بدیهی است که گرایش به عمل با عامل شوق، شایسته تر از عملی است که انسان زیر سایه ترس و بیم بدان کشانده می شود.

بنابراین اگر پاداش و تشویق به جا و به مورد، مورد استفاده قرار گیرد یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت به شمار می آید. یک معلم بصیر و باهوش جنبه های مثبت یعنی ایجاد شوق دلپذیر را بر جنبه های منفی سوق شاگرد به انجام وظیفه یعنی تنبیه و مجازات، ترجیح می دهد.

معلمی که در اداره جلسه درس و ارشاد شاگردان از عوامل منفی تشویق و تحریص یعنی مجازات و تنبیه مدد می گیرد، معلمی است که سخت از درک طبیعت آموزش و تعلیم و تربیت شاگرد، بیگانه است.

عوامل شوق باید از درون شاگرد الهام گیرد

عوامل تشویق از لحاظ ریشه و منبع به دوبخش تقسیم می گردد:

1. عواملی که از خود متربی و شاگرد اشباع می گردد و از تحرک درونی او ریشه می گیرد که می توان آنرا عوامل داخلی درونی نامید.

2. عوامل خارجی که هیچ گونه پیوند و ارتباطی با جنبش باطنی و درونی متربی و شاگرد ندارد.

وقتی شاگردی به ساختن کشتی یا اسباب بازی دیگر دست می زند و می خواهد مثلا کشتی را در آب به جریان اندازد، یا سرگرم ساختن هواپیمائی می گردد که آنرا در هوا به پرواز درآورد، عامل تشویق او یک عامل و انگیزه درونی، و بازده تمایل فطری و طبیعی اوست. ولی اگر صرفاً برای عبور از گذرگاه امتحان و یا رسیدن به جایزه و پاداش و نشان، دست اندرکار چنین اعمالی گردد، مشوق او عبارت از یک امر خارجی و بیرونی است. یعنی شوق او در اقدام به چنین کاری از باطن و درون او الهام نمی گیرد.

لذا شهید ثانی و نیز دیگر دانشمندان اسلامی به معلمان سفارش کرده اند که عوامل تشویق را در درون و باطن شاگردان، بیدار ساخته و آنان را به ارزشهای مهم علم و معرفت رهنمون گردند و از طریق بیان فضیلت علم و دانش، در باطن آنها شوق و گرایشی به تحصیل علم بوجود آورند.

تجارب علمی نیز ثابت کرده است که نوع اول از مشوقات بر نوع دوم رجحان و برتری دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم متربی و شاگرد را به رافت و ملاطفت با دیگران واداریم ـ به جای اینکه با پاداش و جایزه، او را تطمیع کنیم ـ شایسته است که او متوجه لذتی سازیم که در سایه نیک رفتاری و ملاطفت با دیگران به انسان دست می دهد.

اگر ما برای تحریص شاگردان به علم و دانش و کوشش و تحصیل، از عوامل خارجی تشویق کمک گیریم و با جایزه و پاداش، او را به علم و دانش ترغیب نمائیم ممکن است با دو محذور و اشکال اساسی مواجه شویم:

اولاً: این پاداش و جایزه و به عبارت دیگر مشوق خارجی، بصورت رشوه و باج درمی آید و این عقیده را در شاگرد بوجود می آورد که انجام وظائف و تکلیف ـ اگر پاداش و جایزه و نشانی را به دنبال خود نیاورد و به عبارت دیگر اگر انجام تکلیف، پاداش آفرین نباشد ـ فاقد ارزش خواهد بود. شاید تقلبهایی که از بعضی از شاگردان ـ بهنگام امتحان ـ بچشم می خورد معلول همین عوامل بیرونی تشویق و وصول به غنیمتها و رشوه ها باشد.

ثانیاً: عوامل تشویق اگر چه ممکن است به ندرت در برخی از مواردی که قبلاً یاد کردیم، دارای فوائد اجتماعی و روانی باشد ولی غالباً با زیانهای اخلاقی و روانی، نیز توام است. چون این عوامل خارجی تشویق، موجب فراهم آمدن نوعی از رقابتهای نامطلوب در میان شاگردان می شود، زیرا غالباً و معمولاً جوایز و پاداشها، کم و اندک است، و داوطلبان و رقابت کنندگان، بسیار فراوانند و هیچ تناسب ریاضی با هم ندارند. و گاهی این رقابتها، منشاء پدید آمدن خصومت و حسد و درگیریهایی در شاگردان می گردد و بجای آنکه فعالیت و کوشش خویش را در جهت پیروزی و موفقیت خود مبذول دارند آرزوی خواری و محرومیت دیگران را می نمایند. چون پیروزی و نیل به پاداش را در محرومیت دیگران و عقب افتادگی آنها می دانند.

مهمتر از همه، این است که چنین رقابتها، میان گروهی از افراد باهوش، محدود است و سایرین در این عرصه و جولانگاه قرار ندارند.

بنابراین اگر معلمی بخواهد در تشویق شاگردان خود، احساس رضایت و موفقیت نماید لازم است آنها را به فواید و مزایای علم و یا عملی که معلم و مربی طالب پیشرفت شاگردان در آن می باشد، آشنا سازد. باید او شاگردان خود را در شناختن غرض و فوائد دروس و اعمال آنها یاری دهد و حتی الامکان هدف همان علم و عمل را ـ با بیانی در خور فهم آنها ـ برای آنان توضیح دهد.

مطالب گذشته، فشرده ای از نظریه علماء جدید تعلیم و تربیت می باشد. در حالیکه علماء اسلامی، قرنها پیش از این با بیانی صریح و آشکار همین نکته اساسی را به معلمان گوشزد کرده اند و قبلاً دیدیم که شهید ثانی می گفت:

باید معلم، دانشجو را به اخلاص در عمل تشویق نماید و اهمیت علم و دانش را برای آنها توضیح دهد و از این طریق، شوق و علاقه ای در درون آنها نسبت به علم و عمل ایجاد نماید. و برای ایجاد رغبت از هر وسیله ای استفاده کند: از آیات و اخبار و اشعار و آثار و ضرب المثلها و هر نوع عامل دیگر، برای رسوخ یافتن شوق به علم در باطن و درون شاگرد، استفاده نماید.

عامل تشویق باید احساس پیروزی و موفقیت شاگرد را برانگیزد

تجارب علمی، این ضرب المثل معروف را که «هیچ عاملی به پیروزی و موفقیت انسان به اندازه خود موفقیت و پیروزی، مدد نمی رساند» تایید می کند. بشر آنگاه در عمل و رفتار خویش کوشش نشان می دهد که در آن عمل، احساس موفقیت و کامیابی نماید. اگر معلمی بخواهد شوق و علاقه مداومی در شاگردانش بوجود آید باید گام به گام، موفقیتی را که احراز کرده اند، به آنان ابراز کند.

منظور از موفقیت این نیست که آناً و در یک زمان، شاگردان به هدف نهائی خود دست یابند، بلکه منظور از آن، عبارت از پیشرفت تدریجی بسوی هدف مطلوب می باشد.

بعبارت دیگر: می توانیم مسیر و جاده پیروزی و موفقیت را به مراحل متعددی تقسیم کنیم که اگر شاگرد، تعدادی از این مراحل را به تدریج بپیماید و یقین کند که در آن مراحل کسب موفقیت کرده، سعی کند با علاقه فزونتر، مراحل دیگر را طی کند و بالاخره این مسیر را گام به گام ـ به منظور رسیدن به هدف نهائی ـ بپیماید.

لذا در مدارس پیشرفته، شناسنامه خاصی تهیه می شود که هفته به هفته و ماه به ماه کم و کیف پیشرفت و فعالیت شاگردان را در آن ثبت و ضبط می کنند.

از توجه به مطالب مذکور، چنین نتیجه می گیریم که عوامل داخلی تشویق از قبیل همین احراز موفقیت، از پاداش و جایزه ـ که از عوامل خارجی تشویق و تقدیر به شمار می آیند ـ دارای اهمیت بیشتری است. اعطاء جایزه به شاگردان موفق و برتر، موجب می شود که رقابت در گروه خاصی از همان شاگردان، محدود شود. ولی مسئله پیروزی و موفقیت، این فایده را دارا است که هر شاگردی، جویای پیشرفت روزمره خود باشد و همه آنها را در این مسیر با عزم راسختر گام نهند. چون همه آنها ـ بمقدار توانایی خویش ـ جویای پیشرفت و موفقیت هستند.

در چنین شرایطی، هر فرد دائماً احساس نیاز به موفقیت می نماید، و این احساس نشاط و تحرک او را برمی انگیزد و عزم او را همین موفقیت پایدارتر می سازد. در حالیکه احساس عدم موفقیت موجب ضعف تصمیم و اراده انسان گشته که سرانجام، نومیدی را به ارمغان می آورد.

بهترین تجربه ای که این حقیقت را تایید کرده، تجربه ای است که در یکی از باغهای کودک ـ ضمن یک نوع بازی ـ بعمل آمد: دیدند اطفالی که در این بازی کراراً ناموفق بوده اند از آن بازی روی گردان شدند و بکلی آنرا رها کردند و هر یک از این بازیکنان ناموفق به گوشه ای پناه بردند. پس از چندی همین بازیکنان ـ جدای از هم ـ دسته دسته گرد هم آمدند و مدتی روی همان بازی تمرین نمودند. سرانجام در جرگه بازیکنان موفق درآمدند و پیروزیهایی بدست آوردند. و دید آنها نسبت به همان بازی عوض شد و از آن پس در خود، احساس شوق هجانی نسبت به آن می نمودند.

باید مشوقات یا عوامل تشویق با جهات روانی شاگرد، متناسب باشد

حالات شخصی و اجتماعی شاگرد، نمایانگر مراحل مختلف پیروزی و شوق و اشتیاق او می باشد. باید عوامل تشویق ـ قبل از هر چیز ـ با سن و درجه رشد و پختگی شاگرد، متناسب باشد: شاگرد خردسال به وضع موجود و آنی، اهتمام و عنایت بیشتری دارد و در فضای مادی و حسی زندگی می کند، و به امور معنوی و مجرد از ماده، اهتمام و علاقه ای نشان نمی دهد. چون هنوز قادر به درک آنها نیست.

لذا پرورشکاران و آموزگاران باید عوامل تشویق را از زندگانی ح


سه شنبه 96 اردیبهشت 26 , ساعت 4:12 عصر

پایان نامه ارشد ارتباط رفتار مخاطره جویانه و تنظیم شناختی هیجان

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست 

نیم‌رخ فرد تاب آور

جمله‌ای که به طور مکرر در ادبیات تاب آوری دیده می‌شود این است که تاب آور فردی است که خوب کار می‌کند، خوب فکرمی‌کند، خوب بازی می‌کند، خوب دوست دارد و خوب انتظار دارد (گارمزی،1974، ورنر و اسمیت، 1992). با توجه به موجز بودن جمله فوق ویژگی‌های خاصی که توصیف‌کننده فرد تاب آور هستند عبارت‌اند از:

شایستگی اجتماعی

افراد تاب آور به صورتی قابل ملاحظه واکنش دهی، فعالیت و انعطاف و تطابق بیشتری را نشان می‌دهد. این ویژگی‌ها معمولاً شامل همدلی، مراقبت، مهارت‌های ارتباطی و شوخ‌طبعی نیز می‌شود (ورنر و اسمیت، 1992). نه تنها مطالعات مرتبط با تاب آوری بر این ویژگی‌ها صحه گذاشته‌ اند، بلکه مطالعات انجام بر روی افراد دچار مشکلاتی نظیر بزه‌کاری، سوء مصرف مواد و الکل و بیماری‌های روانی بر فقدان این حالات در نمونه خود تاکید کرده‌اند، از سویی یکی از شواهدی که به صورتی واضح در حوزه بیماری روانی مشاهده شده است، مهارت‌های اجتماعی ضعیف در بیماران روانی است. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که افراد دارای ضعیف‌ترین شایستگی و مهارت اجتماعی، بدترین و ضعیف‌ترین پیش آگهی و بالاترین نرخ عود را نشان می‌دهند. از سویی سطح شایستگی اجتماعی در کودکی پیش‌بینی کننده شدت مشکلات روان‌پزشکی در بزرگسالی است (هاوکینز[1] و همکاران،1992).

[1] .Hawkins

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست

دسته‌هادسته‌بندی نشده، دسته‌بندی نشده


سه شنبه 96 اردیبهشت 26 , ساعت 4:12 عصر

دانلود پایان نامه ارتباط رفتار مخاطره جویانه و تنظیم شناختی هیجان

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست 

مهارت‌های مشکل‌گشایی

پژوهش های تاب آوری نشان داده‌اند که این مهارت‌های مشکل‌گشایی در اوایل کودکی فرد، قابل‌شناسایی هستند. این مهارت‌هاعبارت‌اند از: شیوه فکر کردن به صورت انتزاعی، تأملی و منعطف و توانایی ایجاد راه‌حل‌های معادل برای مشکلات شناختی و اجتماعی، همانند شایستگی اجتماعی. مطالعات انجام‌شده برروی افرادی که مشکلات روان‌شناختی را تجربه می‌کنند، نشان از فقدان مهارت‌های مشکل‌گشایی در این افراد دارند. بر عکس مطالعات انجام‌شده بر روی افراد تاب آور نشان از وجود این‌گونه مهارت‌ها در این‌گونه از افراد دارد. طبق پژوهش هالورسون[1] ووالدراپ[2] (1974)، کودکی که در سنین پایین بتواند نشان دهد که عاملی توانا برای ایجاد تغییر در یک موقعیت ناکام کننده است، به احتمال زیاد در مراحل بعدی نیز فردی فعال وشایسته خواهد بود.

[1] . Halverson

[2] .Waldrop

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست

دسته‌هادسته‌بندی نشده، دسته‌بندی نشده


سه شنبه 96 اردیبهشت 26 , ساعت 4:12 عصر

پایان نامه ارشد رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمال کاری تحصیلی

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6  و11با اهمالکاری تحصیلی

1-6) تعاریف نظری:

1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی:

 لوی،(2010) به نقل از پورکمالی 1392) اهمال کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال کاری است که در حیطه‌ها و ساختارهای تحصیلی نمایان می‌گردد.

در تعریف دیگر، اهمالکاری عبارت است از گرایش عامدانه به‌تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت‌کننده‌ای را به‌همراه دارد(سنکال و همکاران، 1995وسولومون وراث بلوم،1984).

1-6-2) خودتنظیمی:

زیمرمن(1986), خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف نمود که در آن دانش‌آموز به‌جای آن که برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین و یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کند، شخصاً کوشش‌های خود را شروع و هدایت می‌کند. به عبارت دیگر، خودتنظیمی در یادگیری به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی در فرایند یادگیری جهت پیشینه نمودن یادگیری اطلاق می‌شود.

1-6-3) هوش هیجانی:

توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران و تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش‌هیجانی در جهت هدایت تفکر و ارتباط خود و دیگران هوش هیجانی گویند .(مایر، 1990به نقل از پور کمالی 1392).

1-6-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت:

دراین پژوهش, عبارت است از زندگی در دو منطقه6 و 11 که از لحاظ سطح رفاه اقتصادی -اجتماعی متفاوت است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-‌ تعیین رابطه بین مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری از هیجان ، ارزیابی و بیان هیجان) با اهمال‌کاری تحصیلی.

– تعیین رابطه بین مولفه‌های یادگیری خودتنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری) با اهمال‌کاری تحصیلی.

-‌ تعیین رابطه بین زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و11 در اهمال‌کاری تحصیلی.

تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی  6و11 با اهمال‌کاری تحصیلی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6  و11با اهمالکاری تحصیلی

دسته‌هادسته‌بندی نشده، دسته‌بندی نشده برچسب‌هالیست کل یادداشت های این وبلاگ